NEWYDDION

NEWYDDION

 • Digwyddiad Olaf SMARTAQUA.
  Digwyddiad Olaf SMARTAQUA.
  Ar 15 a 16 Medi 2022, cynhaliodd SMARTAQUA ddigwyddiad prosiect terfynol deuddydd, i ddathlu ein hetifeddiaeth a’n llwyddiannau. Cymerodd 35 o fynychwyr o Lywodraeth Cymru, y byd academaidd a’r diwydiant dyframaethu ran yn yr Advancing Aquaculture in the Blue Economy: Challenges and Opportunities’s packed schedule of presentations,...
 • Themâu SMARTAQUA a Trawsbynciol
  Themâu SMARTAQUA a Trawsbynciol
  Themâu trawsbynciol (CCTs) yn faterion sy’n cyffwrdd ag egwyddorion cyffredinol fel democratiaeth, cydraddoldeb, cynaliadwyedd a llywodraethu da. Mae angen gweithredu mewn sawl maes ac, o’r herwydd, mae angen eu hintegreiddio i bob rhan o’r rhaglenni a ariennir gan Ewrop. Wedi’i osod yng nghyd-destun polisi sy’n esblygu, mae’r...
 • SMARTAQUA i Noddi Digwyddiad Economi Las
  SMARTAQUA i Noddi Digwyddiad Economi Las
  Wrth i brosiect SMARTAQUA ddod i ben, rydym yn achub ar y cyfle i ledaenu’r wybodaeth a gawsom gyda’r diwydiant dyframaethu. Rhwng 15 ac 16 Medi, bydd cyfranogwyr yn cael eu gwahodd i fynychu ‘Hyrwyddo Dyframaethu o fewn yr Economi Las: Heriau a Chyfleoedd’, sydd â’r nod...
 • Swansea University in collaboration with the Waterford Institute of Technology is delighted to announce the line-up of speakers for an exciting webinar entitled Application of Sensors in Precision Aquaculture. The webinar will take place on the 25th of May 2021 and is free to all attendees - registration is now open.  The webinar will feature talks from entrepreneurs, academics, and government agencies committed to supporting aquaculture companies in decision-making to help make ecological aquaculture an achievable target. The webinar promises to be an unmissable opportunity for professionals working in the aquaculture of fish, shellfish, and seaweeds, but also across this dynamic sector.
  Mae gan SMARTAQUA Arfaeth Patent
  Bob blwyddyn, mae’n ofynnol i 50 miliwn o lwmpen gan y diwydiant ffermio Eog yn Ewrop fwyta parasit o’r enw ‘Sealice’ oddi ar eog. Mae morloi yn barasitiaid allanol sy’n bwydo ar groen a mwcws eog yr Iwerydd, a gallant leihau twf, iechyd a lles eogiaid, gan...
 • SMARTAQUA Etifeddiaeth Gwarantedig
  SMARTAQUA Etifeddiaeth Gwarantedig
  Bydd tîm SMARTAQUA yn cymryd rhan mewn tri phrosiect a fydd yn defnyddio ymchwil SMARTAQUA i warantu etifeddiaeth ac effaith y prosiect y tu hwnt i oes y prosiect: Cure4Aqua: Yn halltu dyframaeth yr UE trwy gyd-greu arloesiadau iechyd a lles, yn brosiect €6.2miliwn a ariennir gan...
 • Ymchwil SMARTAQUA yn bwydo i Gynnig Horizon Europe
  Ymchwil SMARTAQUA yn bwydo i Gynnig Horizon Europe
  Mae ymchwil SMARTAQUA i les talpysgod, y SoPs canlyniadol a’r offeryn ar-lein Lumpfish Welfare Watcher, yn cefnogi cynnig a gyflwynwyd i’r Comisiwn Ewropeaidd. Mae’r cynnig prosiect Ewropeaidd mawr hwn yn defnyddio agweddau ar ymchwil SMARTAQUA i les Llumpfish ac mae’r Consortiwm prosiect yn cynrychioli ymdrech ar y...
 • Tîm SMARTAQUA yn Ymgeisio am Gyllid SAIC
  Tîm SMARTAQUA yn Ymgeisio am Gyllid SAIC
  mae tîm SMARTAQUA wedi gwneud cais am gyllid gan SAIC (Canolfan Arloesi Dyframaethu Cynaliadwy) i gefnogi prosiect a fydd yn archwilio ymddygiad Llumpfish i wneud y gorau o boblogaethau Lumpfish sy’n cael eu ffermio sydd â thueddiadau tanbaid cryf. Defnyddir talpysgod i gael gwared â llau môr...
 • Mae SMARTAQUA yn Cefnogi Cynnig Gweithredu Ymchwil ac Arloesi Ewropeaidd
  Mae SMARTAQUA yn Cefnogi Cynnig Gweithredu Ymchwil ac Arloesi Ewropeaidd
  Yn seiliedig ar allbwn ymchwil rhagorol prosiect SMARTAQUA, mae aelodau o dîm y prosiect wedi cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn cynnig Gweithredu Ymchwil ac Arloesi Horizon Europe. Nod y prosiect yw mynd i’r afael â materion iechyd a lles anifeiliaid, sydd o flaenoriaeth ymchwil uchel...
 • Technegwyr SMARTAQUA wedi'u henwebu ar gyfer Gwobr
  Technegwyr SMARTAQUA wedi’u henwebu ar gyfer Gwobr
  Ers 2014, mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu rhagoriaeth ymchwil trwy ei Gwobrau Ymchwil ac Arloesedd blynyddol. Mae’r gwobrau’n cydnabod ansawdd, perthnasedd ac effaith gadarnhaol fyd-eang ymchwil Prifysgol Abertawe a’i photensial i ysbrydoli. Yn 2022, enwebwyd technegwyr SMARTAQUA ar gyfer “Gwobr Cyfraniad Technegydd Eithriadol”. Tra aeth y wobr...
 • Astudiaeth newydd yn darparu atebion ymarferol i wella lles ieir môr
  Astudiaeth newydd yn darparu atebion ymarferol i wella lles ieir môr
  Mae astudiaeth newydd gan dîm SMARTAQUA yn cynnig 16 o atebion ymarferol ar gyfer gwella lles ieir môr ac yn dangos rhinweddau dull Delphi o sicrhau consensws ymhlith rhanddeiliaid ar anghenion lles, gan dargedu ymchwil lle mae ei angen fwyaf a chreu atebion ymarferol. Cynhaliwyd yr astudiaeth...

 

 

SMARTAQUA: aquaculture beyond food is supported by the Welsh Government and the European Regional Development Fund.

Registered Address

Swansea University
Singleton Park,
Sketty,
Swansea
SA2 8PP